Algemene Voorwaarden 

Miksang Fotografie

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Hèlen Vink, Miksang Fotografie, hieronder verder genoemd Miksang Fotografie, en opdrachtgevers.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Hèlen Vink - Miksang Fotografie: (aangeduid met wij, ons en Miksang Fotografie) Miksang Fotografie dat in haar overeenkomst met opdrachtgever naar deze voorwaarden verwijst.

- De opdrachtgever: de contractpartner Miksang Fotografie

- De opdracht: iedere overeenkomst van Miksang Fotografie tot het leveren van diensten aan opdrachtgever.

3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten Miksang Fotografie.

4. Totstandkoming opdrachten

Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen
geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd. Door inschrijving op een ‘open training’ c.q. bevestiging van de opdracht geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren.

5. Uitvoering opdrachten

Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
Wij zullen de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zullen wij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
Wij zullen ons inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet van te voren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ons verrichte studies en verstrekte
adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting.

6. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen.

7. Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

8. Tarieven en kosten van de opdracht

In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle normale secretariaatskosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten en cursusmateriaal zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De kosten van derden, die wij ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die ons noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend.

9. Aanpassing opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zo nodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Ons bureau en opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 11 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de eerste opdracht en daarmee één geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door ons schriftelijk is geaccepteerd.

10. Inschrijven trainingen, retraites en masterclasses

Inschrijven voor trainingen, retraites en masterclasses kan schriftelijk geschieden via het aanmeldingsformulier op de website of per email. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen. Bij inschrijving verbindt de deelnemer zich tot betaling van het cursusgeld. Na inschrijving ontvang u per email een ontvangstbevestiging, hiermee is uw inschrijving definitief.

Deelnemers aan een Miksang training dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de ouder(s) of verzorger(s).

Bij open inschrijvingen voor trainingen en retraites en masterclasses geldt bij inschrijving een betalingsverplichting.

11. Betaling

11.1. De trainings- of retraiteprijs dient minimaal 3 weken voor aanvang van de training of retraite te zijn voldaan. In overleg kan van deze betalingsvoorwaarde worden afgeweken. Bij niet tijdig betalen vervalt het recht op deelname en zijn alle kosten ter voldoening in en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

11.2. Declaraties worden maandelijks in rekening gebracht tenzij anders staat aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is het Miksang Fotografie gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Miksang Fotografie gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. 
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Miksang Fotografie alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten.

12. Annulering door opdrachtgever/deelnemer

12.1. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan.

12.2. Annuleren van uw inschrijving voor een training, retraite of activiteit kan uitsluitend per e-mail. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de training, retraite, masterclass of activiteit wordt 100% van het cursusgeld gerestitueerd minus €25,- administratiekosten. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de training, retraite, masterclass of activiteit wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Uw plaats kan in overleg ook door een vervanger worden ingenomen, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Bij het niet aanwezig zijn zonder annuleren wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering door ziekte of bijzondere omstandigheden wordt in overleg uw inschrijving verzet naar een volgende training. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan.

12.3 Annulering van uw inschrijving voor een aanbieding van meerdere trainingen, retraites of masterclasses of bij inschrijving van een combinatie van trainingen en masterclasses geldt bij annulering dezelfde voorwaarden van restitutie als bij 12.2. Bij annulering na deels gebruikt gemaakt te hebben van het totaal van het trainingspakket worden bij annulering kosten naar ratio van gebruik verrekend in verhouding per product van de aanbiedingsprijs voor het totaal aan afgenomen trainingen.  

13. Annulering/verplaatsing door Miksang Fotografie

Miksang Fotografie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de training te annuleren. Mocht een training worden uitgesteld of niet doorgaan, ontvangt u uiterlijk één week voor aanvang bericht. Miksang Fotografie is gerechtigd tot uiterlijk één week voor aanvang de datum van de training te wijzigen. De deelnemer heeft bij annulering/verplaatsing de mogelijkheid in overleg de training kosteloos te verplaatsen/annuleren.

Miksang Fotografie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden training te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de training verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde trainingskosten worden terugbetaald.

14. Gebruik lesmateriaal

Het trainingsmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (deel) van een training is niet toegestaan.

15. Aansprakelijkheid

Miksang Fotografie is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel door welke oorzaak dan ook gelden door inschrijving, verval van inschrijving of tijdens deelname aan een training, retraite of masterclass.

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s van deelname aan buitenactiviteiten en voldoende fit te zijn deel te nemen. Miksang Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende kosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende een training of tijdens het transport daarheen, tenzij Miksang Fotografie opzet of grove schuld kan worden verweten. In dit laatste geval, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

Door inschrijving voor een training, retraite, masterclass, privéles of activiteit van Miksang Fotografie, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en Miksang Fotografie te vrijwaren voor aansprakelijkheid.

16. Overige

Parkeerkosten (indien van toepassing), accommodatie en consumpties die buiten het pakket vallen, zijn voor rekening van de deelnemer.

@Hèlen Vink - Miksang Fotografie

  • KVK nr. Amsterdam | 34377139
  • Btw-id | NL001660961B94
  • Zandvoort, Nederland | 2009-2022